strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kaniowie przy ul. Młyńskiej

2019-06-28

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 28 czerwca 2019r.  do 19 lipca 2019r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działkę nr 801/28 o powierzchni 0,2575 ha położonej w Kaniowie przy ul. Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00052403/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.