strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Bestwinie przy ul. Okrężnej - 20200911

2020-09-11

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 11 września 2020r.  do 2 października 2020r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działkę nr 2401/2 o powierzchni 0,0167 ha położonej w Bestwinie przy ul. Okrężnej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00052553/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.