strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - 20200207

2020-02-07

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 7 lutego 2020r.  do 28 lutego 2020r.

wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00087033/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 541/7 o pow. 0,9747  ha, położona w Kaniowie;
- nr 541/8 o pow. 0,0412  ha, położona w Kaniowie.