strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie - 08052020

2020-05-08

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 8 maja 2020r.  do 29 maja 2020r.

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w Kaniowie przy ul. Mirowskiej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 250/17 o powierzchni 0,0898 ha, objętej księgą wieczystą nr KW KA1P/00055861/0;

- nr 250/32 o powierzchni 0,1026 ha, objętej księgą wieczystą nr KW KA1P/00062100/0.

Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.