strona główna
  • bip

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Kaniowie, przy ul. Malinowej

2019-03-22

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 22 marca 2019r.  do 12 kwietnia 2019r.

wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Kaniowie, przy ul. Malinowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 807/93 o powierzchni ogólnej 9,3766ha, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KW KA1P/00055513/6  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.