strona główna
  • bip

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Kaniowie - 20200814

2020-08-14

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości informację  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 14 sierpnia 2020r.  do 4 września 2020r.

wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Kaniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 807/93 o pow. ogólnej 9,3766 ha, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KW KA1P/00055513/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie .