strona główna
  • bip

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w sołectwach Janowice i Kaniów

2018-01-12

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Janowicach przy ul. Miodowej (obręb Janowice).

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

(ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium (zł)

1.

228/4

0,0939

KA1P/00065348/1

30.360,-

3.040,-

2.

228/5

0,0898

KA1P/00065348/1

34.800,-

3.480,-

3.

228/6

0,0927

KA1P/00065348/1

35.920,-

3.600,-

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 14.12.2017r.

 

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę.

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 luty 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 228/4 o godz. 900

- na działkę nr 228/5  o godz. 930

- na działkę nr 228/6 o godz. 1000

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 lutego 2018r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina i jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, znajduje się na terenie słabo zurbanizowanym. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Miodowej przez działki nr 228/9 i 1595/3  stanowiące własność Gminy Bestwina.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2005r. Nr XXVI/194/2005 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2005r. Nr 97 poz. 2650 oraz zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. Nr XL/292/10 (załącznik do uchwały Nr 1/5) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2010r. Nr 120 poz. 1919, działki przeznaczone są pod:

Dz. 228/4, dz. 228/5

  • Tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych, symbol planu 03 KDD,
  • Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu 03.1MR3.

Dz. 228/6,

  • Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu 03.1MR3.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Kaniowie w rejonie ul. Mirowskiej (obręb Kaniów).

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

(ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium (zł)

1.

267/60

0,2515

KA1P/00053592/9

11.620,-

1.170,-

 

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę.

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 luty 2018r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy
w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 lutego 2018r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina, jest niezabudowana i niezagospodarowana, położona w północno-wschodniej części obrębu Kaniów przy częściowo utwardzonym sięgaczu drogi gminnej ul. Mirowskiej. Sąsiedztwo: budynek mieszkalny jednorodzinny, stawy, teren żwirowni i droga. Uzbrojenie: w granicy sieć wodociągowa, sieć gazowa, w południowej części działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr XXVII/197/2005 opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3258 działka oznaczona numerem geodezyjnym: 267/60 objęta jest ustaleniami uchwały XXVII/197/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2005 r. nr 131 poz. 3258 z dnia 8 listopada 2005 r.):

- teren rolniczy (symbol 04R1)

- Obszar Górniczy i Teren Górniczy Bestwina

- zasięg prognozowanych kategorii odkształceń terenu - kategoria II

- zasięg prognozowanych kategorii odkształceń terenu - kategoria I

- obszar górniczy Czechowice II PG4

- teren górniczy Czechowice II

- obszar, na którym posadowienie obiektów budowlanych wymaga badań geologiczno-górniczych z właściwym organem nadzoru górniczego

- teren górniczy Kaniów III.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał)

-  dokument tożsamości,

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,

- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1061).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie  ul. Krakowska 111, pokój 13,  tel. 32 215-77-16.