strona główna
  • bip

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich

2019-04-18

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich (obręb Bestwinka Kaniowska)

 

Lp.

Działka

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

nr 824/23 + udział 1/2

w działce nr 824/31

0,0167 + 1/2

z 0,0076

KA1P/00057195/4

4.830,-

480,-

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 25.10.2018r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 13.12.2018r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.02.2019r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 03.06.2019r.    Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina i jest niezabudowana, nieogrodzona, uzbrojona, położona w centralnej strefie Kaniowa. Działki nr: 824/23 i 824/31 posiada dostęp do drogi publicznej ul. Batalionów Chłopskich przez działkę nr 824/32  stanowiącą własność Gminy Bestwina. Nad działką nr 824/23 po linii wschód-zachód przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15 kV.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr XXVII/197/2005 opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3258 działki o nr: 824/23, 824/31 objęte są ustaleniami:

- teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (symbol 04MR1);
- strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody;
- Obszar Górniczy i Teren Górniczy Bestwina;
- obszar górniczy Czechowice II PG4;
- teren górniczy Czechowice II;
- działka nr 824/23 położona jest w strefie technicznej wzdłuż istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV oraz istniejących i projektowanych średniego napięcia 15kV;

oraz

IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Krzywolaków (obręb Bestwinka Kaniowska)

 

Lp.

Działka

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

nr 824/34

0,0197

KA1P/00057195/4

7.090,-

710,-

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 25.10.2018r.

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 13.12.2018r.

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.02.2019r.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, działka sprzedawana jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, stąd  przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek o nr:  824/13, 824/26, 824/27, 824/29, 824/20 ( obręb Bestwinka Kaniowska).

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 (sala narad).  

 Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest:

  1. pisemne zgłoszenieterminie do dnia 03.06.2019r. do godz. 1700 w sekretariacie Urzędu GminyBestwina
  2. wpłacenie wadium do dnia 03.06.2019r. które można wnieść przelewem nakonto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina w dniu 05.06.2019r. 

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina i jest niezabudowana, nieogrodzona, uzbrojona, położona w centralnej strefie Kaniowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Krzywolaków przez działkę nr 824/36  stanowiącą własność Gminy Bestwina. Nad niewielkim fragmentem w północnej części działki przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15 kV.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr XXVII/197/2005 opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3258 działka o nr 824/34 objęta jest ustaleniami:

- teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (symbol 04MR1);
- strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody;
- Obszar Górniczy i Teren Górniczy Bestwina;
- obszar górniczy Czechowice II PG4;
- teren górniczy Czechowice II;
- działka położona jest w strefie technicznej wzdłuż istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV oraz istniejących i projektowanych średniego napięcia 15kV;
- działka dodatkowo objęta jest  terenem dróg publicznych i wewnętrznych (symbol 04KDZ).

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

 

INFORMACJE  DODATKOWE:

 

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał);
-  dokument tożsamości;
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  w przypadku osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, (mogą mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru);
- pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Środowiska Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.