strona główna
  • bip

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Kaniowie przy ul. Młyńskiej - 20191220

2019-12-20

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Młyńskiej (obręb Kaniów)

 

Lp.

Działka nr

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

801/28

0,2575

 

KA1P/00052403/1

61.800,-

6.180,-

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 10.10.2019r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2020r. o godz. 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 3 lutego 2020r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Kaniowie. Pełne uzbrojenie sąsiednich terenów, możliwość wykonania przyłączy. Dojazd z drogi publicznej o nawierzchni trwałej. Teren działki jest płaski położony lekko poniżej ulicy Młyńskiej. Przez działkę przebiegają: wodociąg, gazociąg oraz rów melioracyjny. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr XXXI/245/2013 (załączniki do uchwały Nr 1.14) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2013 r. poz. 4766 działka oznaczona numerem geodezyjnym 801/28 obręb Kaniów, gm. Bestwina, przeznaczona jest pod:

- teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (symbol 4.4PU).

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

 

INFORMACJE  DODATKOWE:

 

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał);
-  dokument tożsamości;
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  w przypadku osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, (mogą mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru);
- pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Środowiska Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.