strona główna
  • bip

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Kaniowie przy ul. Ludowej - 03.08.2018

2018-08-03

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Ludowej (obręb Kaniów)

 

Lp.

Działka

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

nr 801/21 + udział 1/8

w działce nr 801/23

0,3002+ 1/8

z 0,1142

KA1P/00052403/1

61.680,-

6.170,-

2.

nr 801/22 + udział 1/8

w działce nr 801/23

0,3018+ 1/8

z 0,1142

KA1P/00052403/1

61.960,-

6.200,-

3.

nr 801/24 + udział 1/8

w działce nr 801/23

0,3000+ 1/8

z 0,1142

KA1P/00052403/1

75.740,-

7.570,-

4.

nr 801/25 + udział 1/8

w działce nr 801/23

0,2995+ 1/8

z 0,1142

KA1P/00052403/1

68.570,-

6.860,-

5.

nr 801/26 + udział 1/8

w działce nr 801/23

0,3000+ 1/8

z 0,1142

KA1P/00052403/1

68.670,-

6.870,-

6.

nr 801/27 + udział 1/8

w działce nr 801/23

0,3096+ 1/8

z 0,1142

KA1P/00052403/1

70.770,-

7.080,-

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 05.07.2018r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 801/21 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1000

- na działkę nr 801/22 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1030

- na działkę nr 801/24 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1100

- na działkę nr 801/25 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1130

- na działkę nr 801/26 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1200

- na działkę nr 801/27 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1230

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 września 2018r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Kaniowie. Pełne uzbrojenie sąsiednich terenów, możliwość wykonania przyłączy. W sąsiedztwie trakcja kolejowa, stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Dojazd z drogi publicznej o nawierzchni trwałej. Możliwość zabudowy dla działek nr 801/25, 801/26 i 801/27 ograniczona ze względu na przebieg pod powierzchnią gruntu przewodu gazowego. Działka nr 801/23 stanowi wydzieloną drogę wewnętrzną. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Kaniów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r.  Nr 131 poz. 3258, uchwałą XXXI/245/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. U. Woj. Śl.  z 2013 r. poz. 4766 z dnia 5 lipca 2013 r.) działki o nr: 801/21, 801/22, 801/23, 801/24, 801/25, 801/26, cz. dz. 801/27  przeznaczone są  pod:

- teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (symbol 04PU)

- strefę ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody

cz.dz. nr 801/27 przeznaczona jest pod:

- teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (symbol 4.4PU).

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał);

-  dokument tożsamości;

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  w przypadku osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, (mogą mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru);

- pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.