strona główna
  • bip

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1B stanowiącego własność Gminy Bestwina położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, obręb Bestwina.

2017-12-08

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1B stanowiącego własność Gminy Bestwina położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, obręb Bestwina.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 16.11.2017r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018r. o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15 stycznia 2018r.Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis lokalu:
Lokal użytkowy 1B znajduje się na parterze piętrowego budynku położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, składa się z:
- 3 pokoi biurowych;
- 1 komunikacji;
- 1 przedsionka;
- 1 WC (wejście z wspólnej klatki schodowej) o powierzchni użytkowej 47,14 m2 oraz udział równy 2137/10000 w części wspólnej gruntu i budynku. Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, gazowa, wod-kan, c.o. (piec gazowy dwufunkcyjny). Lokal posiada wejście od frontu budynku (od ul. Plebańskiej) poprzez wspólna klatkę schodową.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina przyjętego uchwałą Rady Gminy w Bestwinie z dnia 11.08. 2005r. Nr XXVII/196/2005 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3257, działka nr 1214/4 przeznaczona jest pod:

  • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu MN3;
    strefa ochrony sanitarnej pośredniej od cmentarza.

POŁOŻENIE

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał) 
-  dokument tożsamości, 
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1061).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie  ul.Krakowska 111,
pokój 13, tel. 32 215-77-16.