strona główna
  • bip

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bestwince przy ulicy Wiśniowej

2022-08-03

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XXXIII/249/2021 z dnia 5 lipca 2021r. podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 oraz  na stronach internetowych www.bestwina.pl i www.bip.bestwina.pl na okres:

od 4 sierpnia 2022r.  do 8 września 2022r.

ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1078/3, obręb Bestwinka Bestwińska, położonej w Bestwince przy ulicy Wiśniowej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00050919/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.