strona główna
  • bip

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich - 20191220

2019-12-20

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich (obręb Bestwinka Kaniowska)

 

Lp.

Działka

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

nr 824/23 + udział 1/2

w działce nr 824/31

0,0167 + 1/2

z 0,0076

KA1P/00057195/4

6.900,-

690,-

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2020r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 3 lutego 2020r.    Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina i jest niezabudowana, nieogrodzona, uzbrojona, położona w centralnej strefie Kaniowa. Działki nr: 824/23 i 824/31 posiada dostęp do drogi publicznej ul. Batalionów Chłopskich przez działkę nr 824/32  stanowiącą własność Gminy Bestwina. Nad działką nr 824/23 po linii wschód-zachód przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15 kV.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina  w sołectwie Kaniów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr XXVII/197/2005 opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3258 działki o nr: 824/23, 824/31 objęte są ustaleniami:

- teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (symbol 04MR1);
- strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody;
- Obszar Górniczy i Teren Górniczy Bestwina;
- obszar górniczy Czechowice II PG4;
- teren górniczy Czechowice II;
- działka nr 824/23 położona jest w strefie technicznej wzdłuż istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV oraz istniejących i projektowanych średniego napięcia 15kV;

oraz

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  w Kaniowie przy ul. Krzywolaków (obręb Bestwinka Kaniowska)

Lp.

Działka

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

nr 824/34

0,0197

KA1P/00057195/4

7.090,-

710,-

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, działka sprzedawana jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, stąd  przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek o nr:  824/13, 824/26, 824/27, 824/29, 824/20 ( obręb Bestwinka Kaniowska).

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2020r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest:

  1. pisemne zgłoszenieterminie do dnia 03.02.2020r. do godz. 1700 w sekretariacie Urzędu GminyBestwina
  2. wpłacenie wadium do dnia 03.02.2020r. które można wnieść przelewem nakonto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina w dniu 05.02.2020r. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina i jest niezabudowana, nieogrodzona, uzbrojona, położona w centralnej strefie Kaniowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Krzywolaków przez działkę nr 824/36  stanowiącą własność Gminy Bestwina. Nad niewielkim fragmentem w północnej części działki przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15 kV.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 11 sierpnia 2005r. Nr XXVII/197/2005 opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3258 działka o nr 824/34 objęta jest ustaleniami:

- teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (symbol 04MR1);
- strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody;
- Obszar Górniczy i Teren Górniczy Bestwina;
- obszar górniczy Czechowice II PG4;
- teren górniczy Czechowice II;
- działka położona jest w strefie technicznej wzdłuż istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV oraz istniejących i projektowanych średniego napięcia 15kV;
- działka dodatkowo objęta jest  terenem dróg publicznych i wewnętrznych (symbol 04KDZ).

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

 

INFORMACJE  DODATKOWE:

 

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał);
-  dokument tożsamości;
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  w przypadku osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, (mogą mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru);
- pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Środowiska Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.