strona główna
  • bip

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaniowie przy ul. Ludowej - 2018.05.25

2018-05-25
Lp.
Działka
Powierzchnia (ha)
Numer księgi wieczystej
Cena wywoławcza (zł)
Wadium (zł)
1.
nr 801/19 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,3002 + 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
88.100,-
8.810,-
2.
nr 801/20 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,3003+ 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
88.120,-
8.820,-
3.
nr 801/21 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,3002+ 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
88.110,-
8.830-
4.
nr 801/22 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,3018+ 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
88.510,-
8.850,-
5.
nr 801/24 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,3000+ 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
108.200,-
10.820,-
6.
nr 801/25 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,2995+ 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
97.950,-
9.800,-
7.
nr 801/26 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,3000+ 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
98.100,-
9.810,-
8.
nr 801/27 + udział 1/8
w działce nr 801/23
0,3096+ 1/8
z 0,1142
KA1P/00052403/1
101.100,-
10.110,-

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę. Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 801/19 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 900
- na działkę nr 801/20 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 930
- na działkę nr 801/21 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1000
- na działkę nr 801/22 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1030
- na działkę nr 801/24 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1100
- na działkę nr 801/25 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1130
- na działkę nr 801/26 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1200
- na działkę nr 801/27 + udział 1/8 w działce nr 801/23 o godz. 1230

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 2 lipca 2018r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice – Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Kaniowie. Pełne uzbrojenie sąsiednich terenów, możliwość wykonania przyłączy. W sąsiedztwie trakcja kolejowa, stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Dojazd z drogi publicznej o nawierzchni trwałej. Możliwość zabudowy dla działek nr 801/19, 801/25, 801/26 i 801/27 ograniczona ze względu na przebieg pod powierzchnią gruntu przewodu gazowego. Działka nr 801/23 stanowi wydzieloną drogę wewnętrzną. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Kaniów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3258, uchwałą XXXI/245/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4766 z dnia 5 lipca 2013 r.) działki o nr: 801/19, 801/20, 801/21, 801/22, 801/23, 801/24, 801/25, 801/26, cz. dz. 801/27  przeznaczone są  pod:

 

- teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (symbol 04PU)

- strefę ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody

 

cz.dz. nr 801/27 przeznaczona jest pod:

 

- teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (symbol 4.4PU).

 

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

 

INFORMACJE  DODATKOWE:

 

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał);
-  dokument tożsamości;
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  w przypadku osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, (mogą mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru);
- pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu i reprezentowaniu osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.