strona główna
  • bip

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1B stanowiącego własność Gminy Bestwina położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, obręb Bestwina.

2017-10-06

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1B stanowiącego własność Gminy Bestwina położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, obręb Bestwina.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017r. o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy 
Bestwina ul. Krakowska 111 (sala narad).

Opis lokalu:
Lokal użytkowy 1B znajduje się na parterze piętrowego budynku położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, składa się z:
- 3 pokoi biurowych;
- 1 komunikacji;
- 1 przedsionka;
- 1 WC (wejście z wspólnej klatki schodowej) o powierzchni użytkowej 47,14 m2 oraz udział równy 2137/10000 w części wspólnej gruntu i budynku. Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, gazowa, wod-kan, c.o. (piec gazowy dwufunkcyjny). Lokal posiada wejście od frontu budynku (od ul. Plebańskiej) poprzez wspólna klatkę schodową.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina przyjętego uchwałą Rady Gminy w Bestwinie z dnia 11.08. 2005r. Nr XXVII/196/2005 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3257, działka nr 1214/4 przeznaczona jest pod:

  • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu MN3;
    strefa ochrony sanitarnej pośredniej od cmentarza.

POŁOŻENIE

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał) 
-  dokument tożsamości, 
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1061).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie  ul.Krakowska 111,
pokój 13, tel. 32 215-77-16.