strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-03-2019


Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi szkoleniowe (tryb rozeznana rynku)

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie publiczne na prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli, w ramach projektu pod nazwą: „Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tryb rozeznania rynku: wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwane dalej „Wytycznymi” w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.

1. Kod i nazwa wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bestwince: 
• „Niezgrane dziecko” elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela cz. 1, cz. 2  – 1 grupa x 8 godzin zegarowych

Szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Janowicach: 
• „WebQuest”  - Nowoczesna, innowacyjna i skuteczna metoda – 1 grupa x 3 godziny zegarowe

• Skuteczność metod aktywizujących w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego (nowatorskie i innowacyjne rozwiązania) - 1 grupa x 3 godziny zegarowe

Szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kaniowie: 
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pod kontem MEN)  - 1 grupa x 8 godzin zegarowych

Zlecenie usługi z zakresu szkoleń dla nauczycieli wynika z braku odpowiedniego potencjału Zamawiającego, który nie posiada wystarczającej ilości kadry do realizacji szkoleń dla nauczycieli, dlatego zleca prowadzenie szkoleń podmiotom zewnętrznym posiadającym kadrę z doświadczeniem w realizacji tego typu kursów. Aby zapewnić uczniom najwyższą jakość zajęć dodatkowych potrzebne jest doskonalenie umiejętności prowadzących je nauczycieli. 

2. Obowiązki Wykonawcy:
• prowadzenie szkoleń, w terminie i grupach o liczebności nauczycieli, podanych przez Zamawiającego (zgodnie z projektem),
• dokumentowanie szkoleń (kart czasu pracy, list obecności).

3. Zamawiający każde szkolenie traktuje jako odrębną część i dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza ilości szkoleń, na które Wykonawca złoży ofertę.
 

Termin składania ofert:

08-03-2019 10:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

08-03-2019 10:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 20.06.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zapytanie ofertowe


Formularz ofertowy


Wzór umowy


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25
43-300 Bielsko-Biała