strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 04-04-2018


Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi szkoleniowe (tryb rozeznana rynku)

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Realizacja zajęć dodatkowych, obejmujących indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych:

  • Szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bestwince: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1 grupa x 36 godzin zegarowych
  • Szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Janowicach: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1 grupa x 36 godzin zegarowych
  • Szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kaniowie: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1 grupa x 36 godzin zegarowych

Zlecenie usługi z zakresu szkoleń dla nauczycieli wynika z braku odpowiedniego potencjału Zamawiającego, który nie posiada wystarczającej ilości kadry do realizacji szkoleń dla nauczycieli, dlatego zleca prowadzenie szkoleń podmiotom zewnętrznym posiadającym kadrę z doświadczeniem w realizacji tego typu kursów. Aby zapewnić uczniom najwyższą jakość zajęć dodatkowych potrzebne jest doskonalenie umiejętności prowadzących je nauczycieli.

Obowiązki Wykonawcy:

  • prowadzenie szkoleń, w terminie i grupach o liczebności nauczycieli, podanych przez Zamawiającego (zgodnie z projektem),
  • dokumentowanie szkoleń (kart czasu pracy, list obecności).

Termin składania ofert:

12-04-2018 10:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-04-2018 10:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 30.11.2018 r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Treść zapytania


Załącznik nr 1 - formularz oferty


Załącznik nr 2 - wykaz kadr


Załącznik nr 3 - wzór umowy


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę:
INFO BIZNES Joanna Czernek-Jonkisz
ul. Kwiatowa 64
43-512 Bestwina