strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-01-2018


Dostawa mebli w projekcie: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina

Zamawiający:

Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111

43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla szkół z terenu Gminy Bestwina.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W przypadku dostarczenia towaru równoważnego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć jego opis (specyfikację) lub próbkę do oferty, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

Termin składania ofert:

22-01-2018 10:00

Miejsce składania ofert:

Siedzibia Zamawiającego: Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina, pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-01-2018 10:15

Miejsce otwarcia:

Siedzibia Zamawiającego: Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina, pok. nr 7

Termin realizacji:

30 dni od podpisania umowy

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Treść zapytania


Załącznik nr 1 - Formularz oferty


Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została firma:
Ergotop Sp. z o.o.
ul. Wałowa 46
57-220 Ziębice