Obwieszczenia i ogłoszenia
Aktualne
 • 2018-03-14

  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
  dla zadania pn.: "Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów - Komorowice - Oświęcim"

 • 2018-03-08

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-02-22

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY BIELSKIEGO
  nr WB.6740.3.8.2017.WN z dnia 21 lutego 2018r.

  w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od
  ostatecznej decyzji Starosty Bielskiego z dnia 13 grudnia 2017r. nr 9/2017

Archiwum
 • 2016-08-12

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

 • 2017-12-13

  OBWIESZCZENIE
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Bestwina.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Janowice.