strona główna
 • bip

Referaty Urzędu Gminy


Referat Organizacyjny


Pokój nr 1, 2, 3
Telefon: (032) 215 77 00, (032) 215 77 01, (032) 215 77 05
e-mail: info@bestwina.pl

Pracownicy:

Arkadiusz Maj - Sekretarz Urzędu Gminy - kierownik referatu
Halina Grygierzec - inspektor
Joanna Grygierzec - inspektor
Joanna Czarnik - inspektor
Iwona Bała - inspektor
Magdalena Gołąb - podinspektor
Tomasz Kiedroń - informatyk

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Gminy oraz  gminnych jednostek organizacyjnych ,
 • udzielanie informacji  o trybie załatwienia spraw w Urzędzie  Gminy, obsługa interesantów, wydawanie druków, formularzy, wzorów pism, 
 • przyjmowanie, wysyłka, rejestracja i przekazywanie do poszczególnych Referatów poczty,
 • obsługa organizacyjno-techniczna narad, 
 • organizowanie prenumeraty czasopism,
 • organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
 • Ewidencjonowanie i nadawanie biegu petycjom mieszkańców,
 • załatwianie skarg i wniosków mieszkańców wraz z prowadzeniem ich  centralnego rejestru, nadawanie im biegu oraz sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw kancelarii ogólnej i korespondencji urzędowej,
 • prowadzenie dokumentów statutowych Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
 • obsługa centrali telefonicznej Urzędu,
 • prowadzenie archiwum Urzędu.Referat Służb Technicznych i Obsługi Techniczno - Gospodarczej


Pokój nr 6, 7
Telefon: (032) 215 77 06, (032) 215 77 18

 

Pracownicy:

Mariusz Szlosarczyk - kierownik referatu
Małgorzata Chrobak - inspektor
Grzegorz Gajda - podinspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • Realizacja i nadzór nad inwestycjami gminnymi i remontami.
 • Bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników.
 • Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych i przepustów.
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
 • Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
 • Uzgadnianie budowy ogrodzeń przy drogach gminnych.
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zjazdów z dróg gminnych.
 • Uzgadnianie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Organizacja i nadzór prac wykonywanych przez osoby zatrudnione w ramach współpracy z Powiatowych Urzędem Pracy i Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem stanu wody na gruncie.
 • Współpraca z administratorami rowów, cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Bestwina.Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich


Pokój nr 6, 7
Telefon: (032) 215 77 07, (032) 215 77 18

 

Pracownicy:

Dominik Puda - kierownik referatu
Agata Krywult - inspektor
Piotr Łyp - inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie przetargów w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie dotyczącym organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym unijnych, zaciągania kredytów oraz udzielania dotacji celowych z budżetu gminy.
 • Prowadzenie rozliczeń pozyskanych środków pozabudżetowych i udzielonych dotacji.
 • Przygotowanie i rozliczanie inwestycji gminnych realizowanych w oparciu
  o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, finansowanych ze środków pozabudżetowych.
 • Przyznawanie i rozliczanie dodatków mieszkaniowych.
 • Prowadzenie i nadzór nad gospodarką gminnym zasobem mieszkaniowym.
 • Prowadzenie spraw lokalnego transportu zbiorowego.Referat Gospodarki i Środowiska


Pokój nr 1, 13, 14
 

Planowanie przestrzenne - Regina Kupczak - tel. 322157727, pok. nr 13
Geodezja i numeracja nieruchomości - Ewa Kalita - tel. 322157703, pok. nr 13
Gospodarka mieniem gminy - Dominika Młyńska-Lasek - tel. 322157728 pok. nr 13
Ochrona środowiska - Adam Wróbel - tel. 322157717 pok. nr 13

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości i lokali, dzierżawa, użyczenie nieruchomości, zamiana nieruchomości i przyjmowanie darowizn, tworzenie gminnego zasobu,
 • przygotowywanie umów dzierżawy gruntów,
 • oddawanie nieruchomości  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem opracowań geodezyjno-prawnych, wyceną nieruchomości, przetargów na sprzedaż nieruchomości, rozliczeniami za nieruchomości oraz opłatami,
 • komunalizacja mienia,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji Wojewody stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości zajętych pod drogi,
 • nadawanie nazw i numerów porządkowych nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • przygotowywanie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 • koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektów perspektywicznego rozwoju Gminy,
 • prowadzenie procedury oraz przygotowanie niezbędnych materiałów w zakresie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie postępowań w sprawie renty planistycznej,
 • prowadzenie rejestru wniosków do zmiany miejscowego planu,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów  z miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,
 • analiza wniosków, wydawanie postanowień i decyzji dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 • rejestracja wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej decyzji i potwierdzeń związanych z prowadzonymi na terenie Gminy Bestwina inwestycjami budowlanymi,
 • nadzór nad realizacją programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu korzystania ze środowiska
 • gospodarka odpadami komunalnymi w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci, organizowanie akcji "Sprzątanie Świata", kontrola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opiniowanie wniosków w sprawie gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw,
 • wydawanie decyzji środowiskowych,
 • sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 • gospodarka zielenią na terenach gminnych,
 • ochrona obiektów przyrodniczo cennych,
 • wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin i upraw rolniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką i dzierżawą obwodów łowieckich,
 • wydawanie nakazu likwidacji chwastów,
 • organizowanie szkoleń dla rolników,
 • wapniowanie gleb,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za niebezpieczne,
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Gminę na realizację zadań prowadzonych przez Referat, nie objętych zamówieniami publicznymi, oraz kontrola nad ich wykonaniem.Referat Spraw Obywatelskich


Pokój nr 9
Telefony: (032) 215 77 09, (032) 215 77 19

Pracownicy:

Brygida Jankowska - kierownik referatu
Barbara Małysz-Zbijowska - inspektor
Anna Wawszczyk - inspektor
Anna Kłoda - referent

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej:

 • Wpis do ewidencji nowych przedsiębiorców,
 • Wszelkie zmiany we wpisie do ewidencji,
 • Decyzje o wykreśleniu z ewidencji,Referat Budżetu i Finansów


Pokój nr 1, 15, 16, 17, 18
Telefony: (032) 215 77 22 (KASA), (032) 215 77 10, (032) 215 77 21, (032) 215 77 24, (032) 215 77 29
 

Pracownicy:

Anita Kubik - Skarbnik
Bożena Żoczek - Główny Księgowy
Ewa Mazur - inspektor
Katarzyna Witasek - inspektor
Jadwiga Krywult - główny specjalista
Ewa Grygierczyk - inspektor
Bogusława Grygierczyk - inspektor
Beata Dmochowska - inspektor
Barbara Boboń - główny specjalista
Izabela Piekiełko - referent
Katarzyna Jabłońska - Gajda - referent
Barbara Wróbel - pomoc administracyjna
Małgorzata Kinecka - referent

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
 • opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
 • opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu,
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Zarządu,
 • prowadzenie rachunkowości  Urzędu,
 • windykacja należności majątkowych budżetu,
 • sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej  oraz bilansów,
 • ewidencja wartości majątku Urzędu,
 • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie rachunkowości gminnych i gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • obsługa  płacowa pracowników gminy oraz zatrudnionych na podstawie umów
 • nadzór nad realizacją budżetu,
 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych
 • sprawy należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest ten organ,
 • dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych,Referat Sportu i Promocji


Telefon: (032) 215 77 26
 

Pracownicy:

Piotr Kine - kierownik referatu
Sławomir Lewczak - specjalista - Prowadzący Informator Urzędu Gminy Bestwina
Łukasz Wojsław - inspektor
Marcin Kraus - pomoc administracyjna
Stanisław Poźniak - robotnik gospodarczy
Krzysztof Laszczak - gospodarz hali sportowej

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • kierowanie i zarządzane obiektami sportowo-rekreacyjnymi  na terenie gminy oraz nadzór nad ich bieżącym utrzymaniem.
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
 • udostępnianie nadzorowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
 • koordynowanie zadań związanych z promocją gminy.
 • popularyzacja i upowszechnianie sportu oraz sportowego trybu życia wśród mieszkańców gminy Bestwina.
 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi i turystycznymi o zasięgu gminnym i poza gminnym.Urząd Stanu Cywilnego


Pokój nr 9
Telefon: (032) 215 77 13,
 

Pracownicy:

Artur Beniowski - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Brygida Jankowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Barbara Małysz-Zbijowska - z-ca kierownika

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
 • Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
 • Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
 • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
 • Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń
 • Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego w rejestrze na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających zdarzenia mające miejsce za granicą
 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie
 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • Zmiana imion dzieckaBiuro Rady Gminy


Pokój nr 12
Telefon: (032) 215 77 11,
e-mail: biurorady@bestwina.pl

Pracownicy:

Aleksandra Kupiec - Podinspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń Rady Gminy, jej komisji oraz pracy radnych dotyczącej ich działalności w Radzie,
 • organizacyjne przygotowanie sesji  Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady Gminy,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy,
 • prowadzenie zbioru oraz  rejestru uchwał Rady Gminy, opinii i wniosków komisji i radnych,
 • prowadzenie zbioru oraz rejestru Zarządzeń Wójta Gminy,
 • przekazywanie uchwał Rady Gminy do nadzoru i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
 • przygotowanie zleconych przez Radę opracowań analiztyczno-statystycznych dotyczących działalności Rady,
 • przygotowanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
 • prowadzenie dokumentacji Honorowych Obywateli Gminy Bestwina,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z corocznymi nagrodami  przyznawanymi przez Radę Gminy w zakresie promocji gminy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie i Sądu Okręgowego w Katowicach,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady,
 • inne zadania polecone przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy.Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych


Telefon: (032) 215 77 04
zarzadzaniekryzysowe@bestwina.pl

 

Pracownicy:

Halina Grygierzec - inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

Do podstawowego  zakresu  działania komórki należy :

1. Realizacja  zadań z zakresu  obrony cywilnej  i  zarządzania  kryzysowego :

 • tworzenie bazy danych , gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjalnych źródłach zagrożenia ludności,
 • określenie zadań obrony cywilnej na terenie gminy,
 • sporządzanie i aktualizacja gminnych planów w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • organizacja i zapewnienie funkcjonowania Gminnego  Zespołu Zarządzania  Kryzysowego
 • upowszechnianie zagadnień obrony cywilnej wśród ludności,
 • organizacja szkoleń obronnych i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej i składów osobowych formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie samoobrony,
 • tworzenie i  przygotowywanie do  działania formacji obrony cywilnej,
 • organizacja  i  utrzymywanie  systemu  powszechnego  ostrzegania i alarmowania oraz sytemu wykrywania skażeń,
 • przygotowywanie i  organizowanie ewakuacji  ludności  i  jej  mienia  na wypadek  powstania  zagrożenia  życia i zdrowia oraz  zabezpieczenie podstawowych potrzeb,
 • nadzór  nad realizacją  zadań  związanych  z  ochroną  dóbr  kultury.

2. Realizacja zadań z zakresu obronności:

 • realizacja  zadań  ochrony  zdrowia  ludności  w  sytuacjach  nadzwyczajnych  zagrożeń,
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z  opracowywaniem planów na czas podwyższenia gotowości  obronnej państwa.

3. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Do podstawowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pionu Ochrony należy :

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 • Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
 • Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.
 • Przeprowadzanie postępowania sprawdzającego osób na stanowiskach pracy związanych z dostępem do informacji niejawnych.
 • Wydawanie lub odmowa poświadczeń bezpieczeństwa osobom sprawdzanym.
 • Prowadzenie wykazu stanowisk prac zleconych osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Zapewnia ochronę fizyczna jednostki.
 • Współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa.

Kancelaria tajna

 • Kancelaria tajna podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Kancelarią tajną kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, do którego obowiązków należy w szczególności :

-  bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
-  udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym
   poświadczenie bezpieczeństwa,
-  egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych,
-  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów ,
-  prowadzenie kontroli postępowania z udostępnionymi dokumentami niejawnymi,
   które zostały udostępnione pracownikom urzędu gminy.