strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-11--0001


Zamówienie z wolnej ręki: "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Ukształtowanie bryły składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

2. Zakres prac:

a. ukształtowanie bryły składowiska odpadów i terenu sąsiadującego ze składowiskiem,
b. utrzymanie czystości dróg dojazdowych (droga gruntowa oraz technologiczna z płyt betonowych),
c. budowa trzech studni odgazowujących,
d.  obsługa geodezyjna.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.24.35.10 - 0  

Termin składania ofert:

30-11--0001 00:00

Miejsce składania ofert:

Termin otwarcia:

30-11--0001 00:00

Miejsce otwarcia:

Termin realizacji:

30.11.2007 r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Rozstrzygnięcie przetargu


Zamówienie z wolnej ręki, stosownie do przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) ZP 341/09/2007, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma "FRANCUZ"
ul. Nad Białką 12
43 - 503 Czechowice-Dziedzice
 

Cena oferty:

cena bez VAT : 487 704,92 zł
słownie : czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote 92/100

cena z VAT : 595 000,00 zł
słownie : pięæset dziewięædziesiąt pięæ tysięcy 00/100

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2007 r.
Gwarancja : 36 miesięcy