strona główna
  • bip

"Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina

Projekt skierowany do 254 uczniów i 29 nauczycieli szkół podstawowych w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 29 nauczycieli w Gminie Bestwina.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

  • rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych wsparciem,
  • rozwinięcie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi,              
  • pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • wyposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

Projekt był realizowany w okresie od września 2017 do czerwca 2019 roku.