strona główna
  • bip

"Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było wykonanie kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - szkoły w Bestwince. W ramach zadania wykonano:

  • docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie dachu,
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  • modernizację kotłowni i wymianę źródła ciepła,
  • wykonanie prac odtworzeniowych i towarzyszących termomodernizacji (tynkowanie, malowanie itp.),
  • roboty remontowe i dostosowanie budynku do wymogów ppoż.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię, a przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja projektu jest niezbędna ze względów ekonomicznych (wysokie koszty utrzymania obiektu), społecznych (obiekt publiczny nie spełnia wymaganych standardów) i ekologicznych (emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz pogarszanie stanu środowiska naturalnego).

Projekt był realizowany do lipca 2018 roku.

Wartość projektu: 4 324 854,23 PLN
Wartość dofinansowania: 2 898 949,15 PLN