strona główna
  • bip

"Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektu: Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:
1) redukcji emisji gazów cieplarnianych;
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
3) redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK)

Efektem finalnym działania będzie:
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - opracowanie zawierające główne i szczegółowe cele gospodarki niskoemisyjnej w gminie,
- baza danych dot. emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto w czasie realizacji działania odbędą się szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania promocyjne dot. zapisów wynikających z tego dokumentu.
Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zarówno gmina jak i mieszkańcy (osoby fizyczne, osoby prawne) będą mogli ubiegać się o dofinansowania na projekty z zakresu zwiększania efektywności energetycznej, takie jak termomodernizacja budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do listopada 2015 roku.

Wartość projektu: 9 990,00 PLN
Wartość dofinansowania: 8 491,50 PLN