strona główna
  • bip

"Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSROR poprzez rewitalizację terenu wokół obiektów użyteczności publicznej w centrum miejscowości Bestwina. Przedmiotowy obszar obejmuje budynek publiczny mieszczący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszkania komunalne oraz aptekę. Teren przy budynku jest obecnie przeznaczony na parking, jednak brak wyznaczonych miejsc parkingowych oraz ogólne nieuporządkowanie tego obszaru sprawiają, że jest on niefunkcjonalny oraz wpływa niekorzystnie na estetykę miejscowości. W ramach rewitalizacji wykonany zostanie nowy układ komunikacyjny wraz z parkingami, ciągami pieszymi, dojazdami i drogą pożarową, instalacją oświetleniową całego terenu oraz małą architekturą (ławki, pergole, miejsce przechowywania odpadów, parking dla rowerów, tablice informacyjne) i nasadzeniem nowych drzew i krzewów.

Projekt realizowany w okresie od lutego 2012 do grudnia 2013 roku.

Wartość projektu: 1 109 369,85 PLN
Wartość dofinansowania: 510 000,00 PLN