strona główna
  • bip

"Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencji dla ujęcia wody w Kaniowie"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: "Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencji dla ujęcia wody w Kaniowie".

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia na obszarze objętym LSROR przez zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Bestwina w wyniku rozbudowy obiektów retencji dla ujęcia wody w Kaniowie. 
Podstawowym elementem realizowanego przedsięwzięcia jest budowa zbiornika o pojemności 700 m3, co pozwoli z jednej strony na zwiększenie zdolności do magazynowania wody na potrzeby zwiększających się rozbiorów na sieci wodociągowej i zapewnienia możliwości płukania sieci dla utrzymania odpowiedniej jakości wody, a z drugiej strony zbiornik będzie stanowił dodatkową retencję dla naturalnego zbiornika, na którym zlokalizowane jest ujęcie wody, zmniejszając, w przypadku wysokich opadów, ryzyko wystąpienia wody z brzegów i zalania okolicznych pól i posesji.
W ramach realizacji zadania wykonane zostaną: nowy zbiornik retencyjny początkowy o pojemności czynnej 700 m3, zbiornik czerpalny z rurociągiem ssącym i koszem ssawnym, rurociągi zewnętrzne, pompownia wody uzdatnionej, włączenie zestawu hydroforowego do istniejącej sieci wodociągowej, a także drogi technologiczne i oświetlenie terenu.

Projekt był realizowany w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2012 roku.

Wartość projektu: 1 826 417,19 PLN
Wartość dofinansowania: 586 884,00 PLN