strona główna
  • bip

"Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych"

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

Wartość operacji: 37 679,00 zł

Dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej w ramach EFMR: 31 458,00 zł

Ceramika to jedna z najstarszych technik tworzenia przedmiotów z gliny. Większość śladów jakie pozostały po minionych kulturach, to przedmioty z gliny. Praca z gliną wpływa na harmonijny rozwój człowieka - wycisza, uczy skupienia, rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, ucząc jednocześnie współdziałania do osiągnięcia założonego celu. Ceramiczne warsztaty rodzinne są idealną formą na wspólne spędzanie wolnego czasu w duchu integracji przy jednoczesnym rozwijaniu zainteresowań i hobby, a w ramach przedmiotowej operacji także promocji i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury, z którego słynie obszar Gminy Bestwina. Główni odbiorcy, do których skierowane są zajęcia, to grupa kilkunastu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieży oraz ich rodziców bądź dziadków. Zajęcia odbywać się będą cykliczne 2 razy w tygodniu przez okres 4 miesięcy. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli szanse zapoznać się z terminami występującymi w ceramice, jej historią oraz najstarszymi kulturami, które ją tworzyły; będą projektować, a następnie tworzyć wyroby ceramiczne różnymi technikami i narzędziami z zastosowaniem wielu sposobów zdobienia z wykorzystaniem współczesnych środków multimedialnych oraz programów komputerowych. Jednym z głównych tematów przewodnich zajęć będzie produkt lokalny obszaru LGR "Bestwiński Karp Królewski" oraz związane z nim dziedzictwo kulturowe rybołówstwa. Warsztaty obejmować będą: poznanie historii (w tym historii rybołówstwa), zasad i sposobów pracy z gliną, poznanie tradycji lokalnych - pomysł i projekt - przygotowanie materiału - formowanie - wypalanie - zdobienie - prezentacja (wystawa). Jako podsumowanie operacji, własnym staraniem i kosztem wnioskodawcy i uczestników warsztatów, zostanie opracowany i przygotowany okolicznościowy folder. Oprócz zajęć praktycznych uczestnicy warsztatów dodatkowo będą mieli możliwość zapoznania się z historią, kulturą i przyrodą obszaru LSR, produktem lokalnym, współczesnymi technikami multimedialnymi, przez co zajęcia te to nie tylko zaproponowanie alternatywnej, twórczej formy spędzania wolnego czasu, ale głębsze poznanie oraz promocja obszaru LSR. Efekty pracy uczestników zajęć zaprezentowane zostaną podczas wystawy prac przygotowanej przy okazji imprez plenerowych "Święto Karpia Polskiego", "Dożynki Gminne" oraz wystawy czasowej w "Galerii na prowincji" przy Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie. Również opracowanie i przygotowanie okolicznościowego folderu przez uczestników oraz pracowników GOK ma stanowić podsumowanie ich twórczej pracy. Wnioski uzyskane w trakcie realizacji i efektów końcowych "Ceramicznych warsztatów rodzinnych" pozwolą na określenie ich słabych i mocnych stron, co w konsekwencji może wpłynąć na ich modyfikację, gdyż Gminny Ośrodek Kultury planuje na stałe wpisać tego typu zajęcia do swojej oferty kulturalnej.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni ceramicznej, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz telewizor multimedialny.

Harmonogram oraz szczegóły związane z zajęciami dostępne na stronie internetowej www.kultura.bestwina.pl w zakładce „Ceramiczne warsztaty rodzinne”