strona główna
  • bip

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina".

                    


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł Projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina"

Opis projektu: 
Celem projektu jest uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bestwina poprze stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, służącej ochronie walorów przyrodniczych gminy oraz zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych, w tym gminnego ujęcia wody pitnej. W ramach projektu wykonane zostanie 20,1 km sieci głównej i rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami i podłączeniami do budynków. Nowa sieć pozwoli na odprowadzenie nieczystości z ponad 250 nieruchomości sołectwa Bestwina, co przyniesie za sobą różnorodne korzyści zarówno środowiskowe jak i ogólnospołeczne. Zebrane ścieki odprowadzone będą na gminną oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Projekt będzie realizowany w okresie od października 2013 do grudnia 2014.

Wartość projektu: 6 127 852 PLN
Wartość dofinansowania EFR: 3 729 327 PLN
Środki WFOŚiGW w Katowicach: 912 000,00 PLN