strona główna
  • bip

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka"

Opis: Celem projektu jest uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bestwina poprze stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, służącej ochronie walorów przyrodniczych gminy oraz zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych, w tym gminnego ujęcia wody pitnej. W ramach projektu wykonane zostanie 28,5 km sieci głównej i rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z 12 przepompowniami i podłączeniami do budynków. Nowa sieć pozwoli na odprowadzenie nieczystości z ponad 330 nieruchomości sołectwa Bestwinka, co przyniesie za sobą różnorodne korzyści zarówno środowiskowe jak i ogólnospołeczne. Zebrane ścieki odprowadzone będą na nową gminną oczyszczalnię ścieków komunalnych. Wartość inwestycji przekracza 10 mln PLN i jest współfinansowana z EFRR i WFOŚiGW w Katowicach.

Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2008 do stycznia 2012.

Wartość projektu: 10 272 163 PLN
Wartość dofinansowania: 7 368 303 PLN