strona główna
  • bip

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2015r."

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

 

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

 

 Bestwina, dnia 30.06.2015r.

            Na dzień 30 czerwca 2015r. zakończono projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

 Bestwina, dnia 29.05.2015r.

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

W m-cu maju odbyły  się kursy:

  • "Nowoczesne technologie informacyjne" - celem zajęć było zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera i programu Word, jak również korzystania z Internetu.

  • "Obsługa klienta i techniki sprzedaży wraz z kasą fiskalną".

W obu kursach wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.
Podczas szkoleń uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunki. Kursy odbyły się zgodnie z analizą i diagnozą rynku pracy oraz predyspozycjami uczestników. Celem szkoleń było uzyskanie kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy, poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym oraz wzrost poziomu usamodzielnienia. Szkolenia zakończyły się egzaminem oraz otrzymaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności.

Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 Bestwina, dnia 30.04.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
    
  W miesiącu kwietniu rozpoczęły się pierwsze zajęcia:

  • Trening komunikacji i umiejętności społecznych

  • Indywidualne doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych

  • Wsparcie terapeutyczne/psychologiczne

  • Warsztaty rozwoju osobistego

  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem prowadzonych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu oraz ich motywacji do aktywizacji zawodowej, które dają większe możliwości na rynku pracy. 
Podczas spotkań uczestnicy mają zagwarantowane posiłki, objęci są również pomocą i wsparciem GOPS.  
Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 

 

 

 Bestwina, dnia 27.03.2015r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy.

Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 Bestwina, dnia 25.02.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 
 Zakończyła się rekrutacja beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 5 osób tj. 3 kobiety i 2 mężczyzn, natomiast 4 osoby umieszczono na liście rezerwowej. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu, mających na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otoczone są wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie. 
Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 Bestwina, dnia 7.01.2015r.

Informacja o naborze do projektu realizowanego przez  GOPS Bestwina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że w roku  2015 kontynuuje  projekt pod nazwą: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej czternastu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy w 2015 roku
W ramach projektu w sumie w 2015r. wsparciem  objętych zostanie 5 osób, tj. 3 kobiety i 2 mężczyzn, będą to osoby bezrobotne, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy oraz nie korzystające wcześniej z wsparcia projektów aktywnej integracji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

- Podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości uczestniczek i uczestników projektu.
- Podwyższenie statusu zawodowego, edukacyjnego i społecznego kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie.
- Poprawa warunków życia i wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu osób objętych projektem.

W trakcie realizacji projektu organizowane będą:
- warsztaty
- treningi 
- usługi wspierające 
- kursy zawodowe

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami pomocy społecznej /dotychczas lub na czas realizacji projektu/. W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym kryterium rekrutacji będzie również motywacja do działania.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bestwinie, ul. Szkolna 4 /nr tel. 32/2154637/ do 20 stycznia 2015r.