strona główna
  • bip

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2014r."

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

 

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

 

Bestwina, dnia 31.12.2014r.

                                    Na dzień 31.12.2014 roku zakończono pierwszy etap realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

Bestwina, dnia 30.11.2014r.

                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia finansowego.

Projekt przebiega zgodnie z założonym planem.

 

Bestwina, dnia 31.10.2014r.

                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
    
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem

 

Bestwina, dnia 30.09.2014r.

                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
    
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem

 

Bestwina, dnia 31.08.2014r.

                         Trwa realizowany projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe. Projekt przebiega zgodnie z założonym planem.

 

 

Bestwina, dnia 31.07.2014r.

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe.

Projekt przebiega zgodnie z założonym planem.

 

Bestwina, dnia 30.06.2014r.

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

     W m-cu czerwcu sześciu uczestników projektu zakończyło z wynikiem pozytywnym szkolenie zawodowe "Kurs obsługi kasy fiskalnej". Wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

 

Bestwina, dnia 30.05.2014r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

      W miesiącu maju odbyły się ostatnie już zajęcia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, które zakończyły pierwszy cykl szkoleń. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończonych kursach.
        W m-cu maju rozpoczął się również pierwszy z organizowanych kursów zawodowych dla sześciu uczestników projektu "Kurs obsługi kasy fiskalnej". Celem kursu jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych obsługi kas fiskalnych niezbędnych w zawodzie sprzedawcy, jak również zdobycie umiejętności wystawiania faktur i dokumentów sprzedaży.
Osoby biorące udział w projekcie systemowym nadal objęte są wsparciem finansowym.

Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

 

Bestwina, dnia 30.04.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

W miesiącu kwietniu rozpoczęły się pierwsze zajęcia:

- Trening komunikacji i umiejętności społecznych
- Indywidualne doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych
- Wsparcie terapeutyczne/psychologiczne
- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem prowadzonych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu oraz ich motywacji do aktywizacji zawodowej, które dają większe możliwości na rynku pracy. 
Podczas spotkań uczestnicy mają zagwarantowane posiłki, objęci są również pomocą i wsparciem GOPS. 
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Bestwina, dnia 31.03.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 
 W miesiącu marcu br. zakończyła się rekrutacja beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 9 osób tj. 6 kobiet i 3 mężczyzn, natomiast 2 osoby umieszczono na liście rezerwowej. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu, mających na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otoczone są wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie. 
Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 

Bestwina, dnia 28.02.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .

Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu styczniu i lutym  br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Rekrutacja kandydatów odbywa się zgodnie z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości płci, wieku, zakłada ona bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników. Liczba uczestników Projektu wynika w głównej mierze z możliwości wsparcia w ramach przyznanej kwoty dofinansowania na rok 2014 oraz z założenia zapewnienia wsparcia jednostkowego jak najwyższej jakości. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie rekomendacji pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz indywidualnych zgłoszeń. Adresaci programu zapraszani są na spotkania rekrutacyjne.
Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 

 

 Bestwina, dnia 3.01.2014r.

Informacja o naborze do projektu realizowanego przez  GOPS Bestwina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że w roku 2014 i 2015 kontynuuje  projekt pod nazwą: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej czternastu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy w 2014 i 2015 roku
W ramach projektu w sumie w 2014 i 2015r. wsparciem  objętych zostanie 14 osób, tj. 9 kobiet i 5 mężczyzn, będą to osoby bezrobotne, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy oraz nie korzystające wcześniej z wsparcia projektów aktywnej integracji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

- Podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości uczestniczek i uczestników projektu.
- Podwyższenie statusu zawodowego, edukacyjnego i społecznego kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie.
- Poprawa warunków życia i wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu osób objętych projektem.

W trakcie realizacji projektu organizowane będą:

- warsztaty
- treningi 
- usługi wspierające 
- kursy zawodowe

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami pomocy społecznej /dotychczas lub na czas realizacji projektu/. W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym kryterium rekrutacji będzie również motywacja do działania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bestwinie, ul. Szkolna 4 /nr tel. 32/2154637/ do 28 lutego 2014r.