strona główna
  • bip

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2013r."

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

 

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

 

 

           Bestwina, dnia 31.12.2013r.

  
           Na dzień 31.12.2013 roku zakończono realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

           Bestwina, dnia 30.11.2013r.

           Trwa realizowany projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe. Projekt przebiega zgodnie z założonym planem.

 

 

 

Bestwina, dn. 30.10.2013r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
    
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem

 

 

           Bestwina, dnia 30.09.2013r.

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
        W m-cu wrześniu zakończył  się kurs zawodowy "Opiekun osób starszych" 
oraz odbył się kurs "Specjalista ds. kadr, płac i ZUS’ dla jednej beneficjentki projektu. Podczas szkoleń uczestniczki otrzymały materiały szkoleniowe oraz poczęstunki. Kursy odbyły się zgodnie z analizą i diagnozą rynku pracy oraz predyspozycjami uczestniczek. Celem szkoleń było uzyskanie kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy, poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym oraz wzrost poziomu usamodzielnienia. Szkolenia zakończyły się egzaminem oraz otrzymaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności.
Osoby biorące udział w projekcie systemowym nadal objęte są wsparciem finansowym GOPS.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem

 

           Bestwina, dnia 30.08.2013r.

  
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
        W m-cu sierpniu rozpoczął się pierwszy z organizowanych kursów zawodowych dla trzech uczestniczek projektu "Opiekun osób starszych". Kurs składa się z części teoretycznej 
i zajęć praktycznych, które odbywają się w domu pomocy społecznej. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka w późnej starości jak również charakterystykę zawodu opiekuna. Celem kursu jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych w zawodzie opiekuna osób starszych. 
Osoby biorące udział w projekcie systemowym nadal objęte są wsparciem finansowym. 
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem

 

 

          Bestwina, dnia 31.07.2013r.

  
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Beneficjenci projektu objęci są pomocą i wsparciem GOPS.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

 

         Bestwina, dnia 28.06.2013r.

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

 

 

        Bestwina, dnia 31.05.2013r.

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
      W miesiącu maju odbyły się ostatnie już  zajęcia z kursu obsługi komputera i Internetu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.
W dalszym ciągu beneficjenci projektu objęci są pomocą i wsparciem GOPS.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

 

        Bestwina, dnia 30.04.2013r.

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
       W miesiącu kwietniu rozpoczęły się pierwsze zajęcia:
- Warsztaty grupowe - Trening kluczowych umiejętności - w ramach szkolenia uczestnicy przeszli m. in. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
- Indywidualne konsultacje z trenerem pracy - spotkania doradcze mające na celu rozpoznanie zainteresowań, ambicji, kwalifikacji, możliwości i umiejętności uczestników, ustalenia ich preferencji zawodowych i potrzeb szkoleniowych
- Warsztaty grupowe - Trening kompetencji i umiejętności społecznych"
- Warsztaty grupowe - Kreowanie wizerunku w poszukiwaniu pracy.
- Warsztaty grupowe - "Akademia poszukiwania pracy" - dzięki informacjom uzyskanym na szkoleniu uczestnicy zdobyli umiejętności niezbędne  do aktywnego poruszania się na rynku pracy
- Kurs obsługi komputera i Internetu - poziom podstawowy.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Podczas spotkań uczestnicy mają zagwarantowane posiłki.

 

 

        Bestwina, dnia 29.03.2013r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
      Kolejnym etapem realizacji projektu zgodnie z założonym planem było zawarcie kontraktów socjalnych z beneficjentami projektu, mających na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otoczone są wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.

 

 

        Bestwina, dnia 28.02.2013r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
  Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu luty  br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 11 osób tj. 8 kobiet i 3 mężczyzn, natomiast 2 osoby umieszczono na liście rezerwowej. W kolejnym etapie planuje się zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu. Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 

 

Informacja o naborze do projektu realizowanego przez  GOPS Bestwina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że w roku 2013 kontynuuje dwuletni projekt pod nazwą: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
- Zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez 18 mieszkańców i mieszkanek Gminy Bestwina zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
W ramach projektu aktywizacją zawodową i społeczną objętych zostanie 18 osób, tj. 13 kobiet i 5 mężczyzn, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, nie posiadają  kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy.
W trakcie realizacji projektu organizowane będą:
- warsztaty
- treningi 
- usługi wspierające 
- kursy zawodowe
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami pomocy społecznej /dotychczas lub na czas realizacji projektu/. W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym kryterium rekrutacji będzie również motywacja do działania.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bestwinie, ul. Szkolna 4 /nr tel. 32/2154637/ do 31 stycznia 2013r.