strona główna
 • bip

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2012r."

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

 

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

 

 

 

Bestwina, dn. 31.12.2012r.

 Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" zakończona została w dn. 31.12.2012r. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami.

 

 

Bestwina, dn. 31.11.2012r.

Kolejnym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie kursu "Stylistka paznokci" dla trzech uczestniczek projektu. Szkolenie zrealizowano zgodnie z predyspozycjami uczestniczek oraz chęcią poprawy swoich kwalifikacji zawodowych.
Kurs odbył się w okresie od 5 listopada do 16 listopada. Podczas kursu uczestniczki korzystały ze stanowisk pracy wyposażonych w niezbędne akcesoria kosmetyczne, otrzymały posiłek a także materiały szkoleniowe.
W trakcie zajęć uczestniczki nawiązały bardzo dobre relacje z prowadzącą, miały szanse zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności niezbędne do pracy w stylistyce paznokci.
Na zakończenie kursu odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny, po którym uczestniczki otrzymały certyfikat i zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

 

 

 Bestwina, dn. 31.10.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że w miesiącu październiku w ramach realizacji projektu przeprowadzono szkolenie w zakresie: MS-6292 Installing and Configuring Windows 7 Client - dla jednego uczestnika. 
Podczas szkolenia uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz udostępniono mu stanowisko komputerowe. Kurs odbył się zgodnie z analizą i diagnozą rynku pracy oraz predyspozycjami uczestnika. Celem szkolenia było uzyskanie kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy, poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym oraz wzrost poziomu usamodzielnienia.
Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

 

 

   Bestwina, dn. 28.09.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

 

Bestwina 31.08.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

 

Bestwina 31.07.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

 

Bestwina 31.05.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
W miesiącu maju rozpoczęły się pierwsze zajęcia:

 • warsztaty grupowe - "Akademia poszukiwania pracy"

 • indywidualne konsultacje z trenerem pracy

 • warsztaty grupowe - Trening kompetencji i umiejętności społecznych"

 • warsztaty grupowe - Trening kluczowych umiejętności.

Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Podczas spotkań uczestnicy mają zagwarantowane posiłki.

Bestwina 30.04.2012r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu kwietniu br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 9 osób, tj. 7 kobiet i 2 mężczyzn. 3 osoby umieszczono na liście rezerwowej. Z wszystkimi zakwalifikowanymi osobami zawarto kontrakty socjalne, zawierające uzgodnienia na cały bieżący rok. 

W 2012r. projekt realizowany będzie w kilku etapach, obejmujących:

 • warsztaty grupowe z trenerem pracy , których celem będzie przygotowanie słuchaczy do aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej czy rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • indywidualne konsultacje z trenerem pracy, których głównym celem jest zdiagnozowanie możliwości i potencjału uczestniczek i uczestników projektu na podstawie przeprowadzonych testów predyspozycji zawodowych,

 • warsztaty grupowe treningu kompetencji i umiejętności społecznych mające na celu nabycie umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, asertywności, budowania relacji z otoczeniem, prawidłowej i skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy,

 • warsztaty grupowe treningu kluczowych umiejętności obejmujące nabycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gospodarowania budżetem domowym oraz godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, w tym podziału obowiązków domowych między domownikami

 • kurs obsługi komputera i internetu na poziomie podstawowym,

 • warsztaty grupowe kreowania wizerunku w poszukiwaniu pracy, dzięki którym beneficjenci projektu nabędą umiejętności z zakresu kreowania wizerunku poprzez odpowiedni dobór ubioru, fryzury, makijażu, aspekty komunikacji niewerbalnej w poszukiwaniu zatrudnienia i świadczeniu pracy.

Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatnego wyżywienia w trakcie szkoleń.

Bestwina 13.02.2012

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie realizuje piątą edycję projektu systemowego ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem obejmujemy osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do wszystkich sołectw naszej gminy.

W trakcie realizacji projektu oferujemy uczestnikom następujące formy aktywności:
- grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej,
- usługi trenera pracy,
- grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- kursy zawodowe
- inne - indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej osoby.

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka. Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w okresie od stycznia do lutego 2012r. W siedzibie GOPS dostępna jest ankieta zgłoszeniowa, którą należy wypełnić i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Bestwinie.
Mamy nadzieję, że proponowane formy wsparcia skutecznie umożliwią poprawę sytuacji życiowej, w tym podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
Szczegółowe informacje o projekcie:
Renata Sieracka-Motłoch tel. 32 215-46-37


       Beata Szypka - kierownik GOPS