strona główna
  • bip

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2011r."

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

          Bestwina, dnia 31.12.2011r.

    Na dzień 31.12.2011 roku zakończono realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

 

Bestwina, dnia 30.11.2011r.

     Trwa realizowany projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w wyżej wymienionym projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe. W dniu 30.11.2011 roku zakończyło się ostatnie  szkolenie dla jednego uczestniczki pt. "Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym; bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia".
Projekt przebiega zgodnie z założonym planem.

 

 

Bestwina, dnia 31.10.2011r.

 Minął kolejny miesiąc realizacji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 W dniu 24.10.2011 r. rozpoczął się kurs "Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym; bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia" dla jednej osoby. Szkolenie obejmować będzie 67 godzin i zakończy się 30 listopada br. 
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie nadal otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe z tutejszego Ośrodka.

Bestwina, dnia 30.09.2011r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 

 Po przeprowadzonym treningu komunikacji umiejętności przechodzimy do następnego etapu reazlizacji projektu, którym są szkolenia zawodowe. 
W okresie od 16 do 30 września 2011r. roku odbył się kurs "Wykładacz towaru w placówkach handlowych" dla 1 osoby. W m-cu wrześniu zakończył się również kurs "Opiekun społeczny", przewidziany dla jednej uczestniczki projektu zgodnie z opracowaną dla niej indywidualną ścieżką zawodową. Trzech beneficjentów projektu zakończyło kurs "Sprzedawcy - handlowca z obsługa kasy fiskalnej i komputera". Wszyscy uczestnicy biorący udział w szkoleniach otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.  Osoby biorące udział w projekcie systemowym objęte są wsparciem finansowym.

Bestwina, dnia 30.08.2011r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

Bestwina, dnia 29.07.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
W miesiącu lipcu beneficjenci projektu uczestniczyli w "Treningach komunikacji i umiejętności społecznych".  Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem

Bestwina, dnia 31.05.2011r.

Trwa realizowany od stycznia 2011 r.  projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". 
 W miesiącu maju zgodnie z planem beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach w ramach wsparcia terapeutyczno - psychologicznego. Grupa kobiet kontynuowała zajęcia w ramach warsztatów rozwoju osobistego. Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatnego wyżywienia w trakcie szkoleń.

Bestwina, dnia 30.04.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 W miesiącu kwietniu br rozpoczęły się pierwsze zaplanowane szkolenia: "Trening poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera", kurs "Pierwszej pomocy przedmedycznej", który ukończyli z wynikiem pozytywnym wszyscy beneficjenci. Uczestnicy projektu otoczeni są wsparciem terapeutyczno - psychologicznym. Dodatkowo grupa kobiet rozpoczęła warsztatowe zajęcia rozwoju osobistego. Uczestnicy projektu na bieżąco informowani są o planowanych terminach szkoleń oraz spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 Bestwina, dnia 30.03.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu marcu  br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 11 osób, natomiast 7 osób umieszczono na liście rezerwowej. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu. Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem.

Bestwina, dnia 15.02.2011r.

OGŁOSZENIE

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 
Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w projekcie, w ramach którego oferujemy:
- treningi komunikacji i umiejętności społecznych
- pomoc w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera
- doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne
- warsztaty rozwoju osobistego
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
- szkolenia zawodowe
Dodatkowo w ramach projektu refundowane będą koszty dojazdu na zajęcia.
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (18 - 60/65 lat) bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, o nieaktualnych kwalifikacjach, chcących powrócić na rynek pracy, zamieszkujących na terenie Gminy Bestwina.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 
43-512 Bestwina, w godzinach od 7.30 - 15.30 
Tel. 32/ 215-46-37

Projekt ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013.