Referaty Urzędu Gminy

Referat Organizacyjny


Pokój nr 1, 2, 3

Telefon: (032) 215 77 00, (032) 215 77 01, (032) 215 77 05
e-mail: info@bestwina.pl

Pracownicy:

Arkadiusz Maj - Sekretarz Urzędu Gminy - kierownik referatu
Halina Grygierzec - inspektor
Grażyna Pfeifer - inspektor
Katarzyna Jabłońska - referent
Joanna Czarnik - referent
Tomasz Kiedroń - informatyk

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 

 1. prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Gminy oraz  gminnych jednostek organizacyjnych ,
 2. udzielanie informacji  o trybie załatwienia spraw w Urzędzie  Gminy, obsługa interesantów, wydawanie druków, formularzy, wzorów pism, 
 3. przyjmowanie, wysyłka, rejestracja i przekazywanie do poszczególnych Referatów poczty,
 4. obsługa organizacyjno-techniczna narad, 
 5. organizowanie prenumeraty czasopism,
 6. organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
 7. Ewidencjonowanie i nadawanie biegu petycjom mieszkańców,
 8. załatwianie skarg i wniosków mieszkańców wraz z prowadzeniem ich  centralnego rejestru, nadawanie im biegu oraz sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
 9. prowadzenie spraw kancelarii ogólnej i korespondencji urzędowej,
 10. prowadzenie dokumentów statutowych Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
 11. obsługa centrali telefonicznej Urzędu,
 12. prowadzenie archiwum Urzędu.Referat Służb Technicznych i Obsługi Techniczno - Gospodarczej


Pokój nr 6, 7

Telefon: (032) 215 77 06, (032) 215 77 18
e-mail: st@bestwina.pl

Pracownicy:

Mariusz Szlosarczyk - kierownik referatu
Małgorzata Chrobak - inspektor
Grzegorz Gajda - referent

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 1. koordynowanie czynności dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz przygotowanie, realizacja i nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,
 2. nadzór nad przygotowaniem opinii i projektów rozstrzygnięć dotyczących , przebiegu dróg powiatowych, gminnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem lokalnych dróg, ulic, mostów, parkingów i placów,
 4. organizacja ruchu drogowego,
 5. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na inne zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg lokalnych,
 6. prowadzenie spraw lokalnego transportu zbiorowego,
 7. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy oraz porozumienie się z innymi gminami w przypadku gdy dana linia komunikacyjna przebiega przez ich obszar,
 8. opiniowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji i wymiany sieci wodociągowej oraz nadzór nad jej eksploatacją,
 9. nadzorowanie robót przy awariach sieci wodociągowych,
 10. opiniowanie wniosków i zadań gospodarki wodnej w zakresie poboru wody oraz wydawanie zezwoleń na przyłącza wodociągowe,
 11. koordynacja robót inwestycyjnych oraz wykonywanie odbiorów technicznych, rozliczanie kosztów zleconych robót budowlanych i usług komunalnych, odpowiednio do warunków przetargu, zawartej umowy i protokolarnie odebranych robót, z uwzględnieniem norm ilościowych i jakościowych, wynikających z dokumentacji projektowej i przetargowej,
 12. okresowa kontrola obiektów gospodarki wodnej jak: wały, pompownie, urządzenia techniczne,
 13. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji i finansowania robót publicznych,
 14. koordynowanie i nadzór działań w zakresie oświetlenia ulic, placów i budowli będących własnością Gminy,
 15. koordynacja i nadzór nad prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg,
 16. nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi w granicach Gminy,
 17. prowadzenie spraw przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy,
 18. prowadzenie spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wszystkich pracowników Urzędu,
 19. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 20. przygotowywanie dokumentacji przetargowej i innej związanej z udzieleniem zamówienia publicznego,
 21. przygotowa nie umów z wykonawcami na realizację zadań objętych zamówieniem publicznym, współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie prawidłowego przygotowywania ofert przetargowych i ich ogłaszania w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 22. przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z rozdziału 3 ustawy o zamówieniach publicznych,
 23. gromadzenie i przechowywanie dokumentów z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Bestwinie,
 24. opracowanie gminnych ofert inwestycyjnych,
 25. prognozowanie i planowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy (opracowywanie planów rocznych, opracowywanie planów wieloletnich), prowadzenie rejestru ofert wpływających do gminy oraz ich rozpatrywanie, dokonywanie analiz, badanie i kontrola przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich rozliczanie dokumentacyjne,
 26. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, współpraca z instytucjami Unii Europejskiej.Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich


Pokój nr 6, 7

Telefon: (032) 215 77 07, (032) 215 77 18

Pracownicy:

Dominik Puda - kierownik referatu
Agata Krywult - inspektor
Piotr Łyp - inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:
Referat Gospodarki i Środowiska


Pokój nr 1, 13, 14

e-mail: referat_gb@bestwina.pl

Kierownik referatu - Alicja Grygierzec - tel. 322157716, pok. nr 14

Planowanie przestrzenne - Regina Kupczak - tel. 322157727, pok. nr 13
Geodezja i numeracja nieruchomości - Ewa Kalita - tel. 322157703, pok. nr 13
Gospodarka mieniem gminy - Dominika Młyńska-Lasek - tel. 322157728 pok. nr 13
Ochrona środowiska - Adam Wróbel - tel. 322157717 pok. nr 13

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości i lokali, dzierżawa, użyczenie nieruchomości, zamiana nieruchomości i przyjmowanie darowizn, tworzenie gminnego zasobu,
 • przygotowywanie umów dzierżawy gruntów,
 • oddawanie nieruchomości  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem opracowań geodezyjno-prawnych, wyceną nieruchomości, przetargów na sprzedaż nieruchomości, rozliczeniami za nieruchomości oraz opłatami,
 • komunalizacja mienia,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji Wojewody stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości zajętych pod drogi,
 • nadawanie nazw i numerów porządkowych nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 • przygotowywanie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 • koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektów perspektywicznego rozwoju Gminy,
 • prowadzenie procedury oraz przygotowanie niezbędnych materiałów w zakresie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie postępowań w sprawie renty planistycznej,
 • prowadzenie rejestru wniosków do zmiany miejscowego planu,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów  z miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,
 • analiza wniosków, wydawanie postanowień i decyzji dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 • rejestracja wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej decyzji i potwierdzeń związanych z prowadzonymi na terenie Gminy Bestwina inwestycjami budowlanymi,
 • nadzór nad realizacją programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu korzystania ze środowiska
 • gospodarka odpadami komunalnymi w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci, organizowanie akcji "Sprzątanie Świata", kontrola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opiniowanie wniosków w sprawie gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw,
 • wydawanie decyzji środowiskowych,
 • sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 • gospodarka zielenią na terenach gminnych,
 • ochrona obiektów przyrodniczo cennych,
 • wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin i upraw rolniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką i dzierżawą obwodów łowieckich,
 • wydawanie nakazu likwidacji chwastów,
 • organizowanie szkoleń dla rolników,
 • wapniowanie gleb,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za niebezpieczne,
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Gminę na realizację zadań prowadzonych przez Referat, nie objętych zamówieniami publicznymi, oraz kontrola nad ich wykonaniem.Referat Spraw Obywatelskich


Pokój nr 9

Telefony: (032) 215 77 09, (032) 215 77 19

Pracownicy:

Brygida Jankowska - kierownik referatu,
Anna Wawszczyk - inspektor
Magdalena Gołąb - referent
Barbara Małysz-Zbijowska - referent
Referat Budżetu i Finansów


Pokój nr 1, 15, 16, 17, 18 

Telefony: (032) 215 77 22 (KASA), (032) 215 77 10, (032) 215 77 21, (032) 215 77 24, (032) 215 77 29
e-mail: ksiegowosc@bestwina.pl


Pracownicy:

Anita Kubik - Skarbnik
Bożena Żoczek - Główny Księgowy
Ewa Mazur - inspektor
Bożena Stankiewicz - inspektor
Maria Kuczmarz - inspektor
Łucja Ścibiorek - inspektor
Katarzyna Witasek - inspektor
Jadwiga Krywult - główny specjalista
Ewa Grygierczyk - inspektor
Bogusława Grygierczyk - inspektor
Jacek Hańderek - referent
Beata Dmochowska - referent
Barbara Boboń - główny specjalista

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
 • opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
 • opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu,
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Zarządu,
 • prowadzenie rachunkowości  Urzędu,
 • windykacja należności majątkowych budżetu,
 • sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej  oraz bilansów,
 • ewidencja wartości majątku Urzędu,
 • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie rachunkowości gminnych i gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • obsługa  płacowa pracowników gminy oraz zatrudnionych na podstawie umów
 • nadzór nad realizacją budżetu,
 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych
 • sprawy należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest ten organ,
 • dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych,Referat Sportu i Promocji


Telefon: (032) 215 77 26
e-mail: sport@bestwina.pl

Pracownicy:

Łukasz Wojsław - kierownik referatu
Marcin Kraus - pomoc administracyjna
Stanisław Poźniak - robotnik gospodarczy
Marceli Góra - gospodarz hali sportowej

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 

 1. kierowanie i zarządzane obiektami sportowo-rekreacyjnymi  na terenie gminy oraz nadzór nad ich bieżącym utrzymaniem.
 2. organizowanie i współorganizowanie sportowo-rekreacyjnych.
 3. udostępnianie nadzorowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
 4. koordynowanie zadań związanych z promocją gminy.
 5. popularyzacja i upowszechnianie sportu oraz sportowego trybu życia wśród mieszkańców gminy Bestwina.
 6. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi i turystycznymi o zasięgu gminnym i poza gminnym.Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Rady Gminy


Pokój nr 12 

Telefon: (032) 215 77 11,
e-mail: biurorady@bestwina.pl

Pracownicy:

Joanna Grygierzec- inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

 • obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń Rady Gminy, jej komisji oraz pracy radnych dotyczącej ich działalności w Radzie,
 • organizacyjne przygotowanie sesji  Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady Gminy,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy,
 • prowadzenie zbioru oraz  rejestru uchwał Rady Gminy, opinii i wniosków komisji i radnych,
 • prowadzenie zbioru oraz rejestru Zarządzeń Wójta Gminy,
 • przekazywanie uchwał Rady Gminy do nadzoru i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
 • przygotowanie zleconych przez Radę opracowań analiztyczno-statystycznych dotyczących działalności Rady,
 • przygotowanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
 • prowadzenie dokumentacji Honorowych Obywateli Gminy Bestwina,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z corocznymi nagrodami  przyznawanymi przez Radę Gminy w zakresie promocji gminy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie i Sądu Okręgowego w Katowicach,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady,
 • inne zadania polecone przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy.Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych


Pokój nr 1

Telefon: (032) 215 77 04
zarzadzaniekryzysowe@bestwina.pl

Pracownicy:

Halina Grygierzec - inspektor

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:

Do podstawowego  zakresu  działania komórki należy :

1. Realizacja  zadań z zakresu  obrony cywilnej  i  zarządzania  kryzysowego :

 

 • tworzenie bazy danych , gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjalnych źródłach zagrożenia ludności,
 • określenie zadań obrony cywilnej na terenie gminy,
 • sporządzanie i aktualizacja gminnych planów w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • organizacja i zapewnienie funkcjonowania Gminnego  Zespołu Zarządzania  Kryzysowego
 • upowszechnianie zagadnień obrony cywilnej wśród ludności,
 • organizacja szkoleń obronnych i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej i składów osobowych formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie samoobrony,
 • tworzenie i  przygotowywanie do  działania formacji obrony cywilnej,
 • organizacja  i  utrzymywanie  systemu  powszechnego  ostrzegania i alarmowania oraz sytemu wykrywania skażeń,
 • przygotowywanie i  organizowanie ewakuacji  ludności  i  jej  mienia  na wypadek  powstania  zagrożenia  życia i zdrowia oraz  zabezpieczenie podstawowych potrzeb,
 • nadzór  nad realizacją  zadań  związanych  z  ochroną  dóbr  kultury.

2. Realizacja zadań z zakresu obronności:

 • realizacja  zadań  ochrony  zdrowia  ludności  w  sytuacjach  nadzwyczajnych  zagrożeń,
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z  opracowywaniem planów na czas podwyższenia gotowości  obronnej państwa.

3. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Do podstawowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pionu Ochrony należy :

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 • Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
 • Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.
 • Przeprowadzanie postępowania sprawdzającego osób na stanowiskach pracy związanych z dostępem do informacji niejawnych.
 • Wydawanie lub odmowa poświadczeń bezpieczeństwa osobom sprawdzanym.
 • Prowadzenie wykazu stanowisk prac zleconych osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Zapewnia ochronę fizyczna jednostki.
 • Współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa.

Kancelaria tajna

 • Kancelaria tajna podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Kancelarią tajną kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, do którego obowiązków należy w szczególności :

-  bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
-  udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym
   poświadczenie bezpieczeństwa,
-  egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych,
-  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów ,
-  prowadzenie kontroli postępowania z udostępnionymi dokumentami niejawnymi,
   które zostały udostępnione pracownikom urzędu gminy.