Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Sposoby ustalania prawa


ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowują merytoryczni pracownicy, którzy go parafują. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego.
Projekty uchwał Rady Gminy przygotowywane z inicjatywy Wójta Gminy - po  aprobacie Wójta  są przekazywane  pracownikowi referatu zajmującego się obsługą Rady Gminy.
Projekty uchwał Rady Gminy są przedkładane właściwym komisjom Rady Gminy  zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady.

Projekty aktów prawnych powinny zawierać:

  • tytuł i oznaczenie rodzaju aktu prawnego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu
  • podstawę prawną,
  • przepisy merytoryczne,
  • przepisy o wejściu w życie aktu prawnego,
  • przepisy uchylające lub zmieniające, jeżeli normują dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać oprócz danych określonych w pkt. 1 parafę osoby, która projekt przygotowała.

Przepisy merytoryczne powinny możliwie wyczerpująco normować daną dziedzinę, uwzględniając obowiązujące przepisy, być zredagowane w sposób zrozumiały dla adresatów z zachowaniem reguł składni języka polskiego. Opracowywane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących ani w wydanych już przepisach.
Do projektu aktu prawnego mogą być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość i potrzebę jego wydania.  Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane w ciągu 7 dni i przedkładane  Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w przypadkach wskazanych w przepisach.  Pozostałe akty prawne są rejestrowane w odpowiednich rejestrach.
Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym rzeczowo stanowiskom pracy. Akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego są  przekazywane do ogłoszenia przez pracownika obsługującego Radę Gminy.
Ogłoszenie uchwał, jeżeli wymagają tego przepisy, następuje również w lokalnej prasie lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Gminy, siedzibach sołectw, a także w internecie.
Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik obsługujący Radę Gminy, który udostępnia je do wglądu.


 

Wersja do wydruku