Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Informacje o podatkach


Uchwała Nr VI/45/2015
Rady Gminy w Bestwinie z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

:: STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA ::
:: W 2017 ROKU ::


    INFORMACJA__

Zgodnie ze zmianą ustaw o podatku i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku:

  • nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku, gdy kwota zobowiązania pieniężnego nie przekroczy kwoty 6 zł
  • przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej    

0,74 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

22,36 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

10,59 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej

4,61 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m2 powierzchni użytkowej

7,56 zł

 

2. Od budowli

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem określonym w pkt. 2 lit. b niniejszej uchwały

b) 0,1% służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni użytkowej

0,82 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
od 1hektara powierzchni

4,54 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni

0,23 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji
(Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni

2,98 zł

PODATEK ROLNY

a) podatek rolny - powyżej 1 ha

131,1000 zł

b) podatek rolny - do 1 ha

262,2000 zł

c) podatek leśny

42,0222 zł

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   -   612,00 zł.
powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie   -   1020,00 zł.
powyżej 9,0 ton i mniej niż 12,0 ton   -   1224,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 Stawka podatku od środków transportu  Stawka
   nie mniej niż  mniej niż  Zawieszenie
osi
pneumatyczne
lub
równoważne
 Inny system
zawieszenia osi
2 osie 12 13 1056,00 zł 1488,00 zł
13 14 1152,00 zł 1656,00 zł
14 15 1284,00 zł 1836,00 zł
15   1428,00 zł 2040,00 zł
3 osie 12 17 1044,00 zł 1500,00 zł
17 19 1164,00 zł 1656,00 zł
19 21 1284,00 zł 1848,00 zł
21 23 1440,00 zł 2052,00 zł
23 25 1596,00 zł 2280,00 zł
25   1596,00 zł 2280,00 zł
4 osie
i
więcej
12 25 1584,00 zł 2268,00 zł
25 27 1764,00 zł 2520,00 zł
27 29 1956,00 zł 2796,00 zł
29 31 2100,00 zł 3036,00 zł
31   2100,00 zł 3036,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych od używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton   -   1 428,00 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 Stawka podatku od środków transportu  Stawka
   nie mniej niż  mniej niż  Zawieszenie
osi
pneumatyczne
lub
równoważne
 Inny system
zawieszenia osi
2 osie 12 18 1248,00 zł 1788,00 zł
18 25 1392,00 zł 1992,00 zł
25 31 1548,00 zł 2208,00 zł
31   1788,00 zł 2340,00 zł

3 osie

 i więcej

12 40 2040,00 zł 2340,00 zł
40   2184,00 zł 2988,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12   -   840,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 Stawka podatku od środków transportu  Stawka
   nie mniej niż  mniej niż  Zawieszenie
osi
pneumatyczne
lub
równoważne
 Inny system
zawieszenia osi
1 oś 12 18 504,00 zł 720,00 zł
18 25 552,00 zł 804,00 zł
25   624,00 zł 888,00 zł
2 osie 12 28 1092,00 zł 1572,00 zł
28 33 1224,00 zł 1740,00 zł
33 38 1356,00 zł 1836,00 zł
38   1452,00 zł 2160,00 zł

3 osie

i więcej

12 38 1200,00 zł 1704,00 zł
38   1332,00 zł 1896,00 zł

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30   -   972,00 zł.
o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30   -   1  968,00 zł.

:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2016 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2015 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2014 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2013 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2012 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2011 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2010 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2009 roku 
:: Stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Bestwina w 2008 roku  

Wersja do wydruku