Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bestwinie; www.bip.bestwina.pl
 • udostępniona w serwisie internetowym Urzędu Gminy w Bestwinie; www.bestwina.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bestwinie

 • Urząd Gminy określa warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub  stanowiących  bazę danych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych , do  których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Urząd Gminy  określa warunki dotyczące obowiązku poinformowania  o nazwisku imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 • Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, zawarte na stronie BIP Urzędu Gminy w Bestwinie oraz w serwisie internetowym Urzędu Gminy w Bestwinie  powinien wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została pobrana.
 • Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.
 • Urząd Gminy w Bestwinie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego.
 • Urząd Gminy w Bestwinie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące.
 • Urząd Gminy w Bestwinie  nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

II. Informacja o wysokości opłat 

 • Urząd Gminy w Bestwinie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
  Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

III. Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 • Koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie.
 • Koszty kopiowania informacji, o ile informacja nie może zostać skopiowana przy pomocy środków technicznych posiadanych przez urząd.
 • Koszty materiałów zużytych do kopiowania informacji, jeśli kopiowanie nastąpiło w urzędzie, przy pomocy środków technicznych dostępnych dla urzędu
 • Koszty przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną.

IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego  

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Bestwina, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 • Od decyzji wydawanych przez Wójta Gminy Bestwina, w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

V. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego wzoru, pod warunkiem, że zawiera on następujące elementy:
 - nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
 - informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, lub nazwę oraz adres
 - wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
 - wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
 - wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci
    elektronicznej wskazanie formatu danych
 - wskazanie sposobu przekazania informacji.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, pouczając go, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dania otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej:

- pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Bestwinie
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

- osobiście w Urzędzie Gminy w Bestwinie - sekretariat

lub elektronicznej:

- na adres: info@bestwina.pl 

- pomocą platformy ePUAP

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352.).

- Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 


 

Wersja do wydruku