Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Druki w formie elektronicznej


Dostępne druki w formie elektronicznej :


REERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Nowy formularz wniosku do działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1- obowiązuje od 1 lipca 2011r.

- Wniosek CEIDG - Wpis/Zmiana do ewidencji działalności gospodarczej - 
- Instrukcja wypełniania formularza CEIDG -
- Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach -

>>> Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

- Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania - 
- Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców - 
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego - 
- Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - 
- Wniosek o zameldowanie na pobyt stały - 
- Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy - 
- Wniosek o zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały - 
- Wniosek o zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy - 
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - 
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - 
- Zgloszenie wymeldowania z pobytu stalego - 
- Zgloszenie wymeldowania z pobytu czasowego - 


URZĄD STANU CYWILNEGO

- Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa -  
- Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia -  
- Wniosek o sporządzenie aktu zgonu -  
- Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego -  
- Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego -  
- Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw -  
- Pełnomocnictwo do doręczeń -  
- Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa -  
- Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia -  
- Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu -  
- Podanie o zmianę imienia i nazwiska -  

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

- Deklaracja na podatek leśny DL - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Załącznik do deklaracji ZL - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Deklaracja na podatek leśny DL - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Załącznik do deklaracji ZL - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Deklaracja na podatek rolny DR - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Załącznik do deklaracji ZR - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Deklaracja na podatek rolny DR - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Załącznik do deklaracji ZR - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Załącznik do deklaracji ZN - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Załącznik do deklaracji ZN - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)
- Informacja w sprawie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego IN - 1 -  (Obowiązuje od 01.01.2017r.)
- Informacja w sprawie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego IN - 1 -  (Obowiązuje do 31.12.2016r.)

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące do dnia 31 grudnia 2016 r. z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami.

- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 - 
- Załącznik do deklaracji DT-1/A - 

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 - 
- Załącznik do deklaracji DT-1/A - 

REFERAT GOSPODARKI  I  ŚRODOWISKA

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  -
- Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku -
- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników - 
- Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości - 
- Zgłoszenie usunięcia drzewa - 
- Wniosek o podział nieruchomości - 
- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 
- Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego - 
- Wniosek o zaświadczenie dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu - 
- Zaświadczenie dotyczące obszaru rewitalizacji - 
- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - 

REFERAT ORGANIZACYJNY

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - 
- Umowa na realizację zadania publicznego - 
- Oferta realizacji zadania publicznego - 
- Oświadczenie oferenta - 
- Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - 
- Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania - 
- Protokół przyjęcia skargi wniosku wniesionego ustnie - 
- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 
- Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 

REFERAT SŁUŻB TECHNICZNYCH I OBSŁUGI TECHNICZNO - GOSPODARCZEJ

- Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego - 
- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - 
- Wniosek o możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej - 
- Wniosek na lokalizację urządzenia w pasie drogowym - 
- Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 
- Wniosek na uzgodnienie budowy zjazdu przy drodze gminnej - 
- Wniosek na uzgodnienie budowy, przebudowy ogrodzenia - 
- Wniosek o wydanie opinii na przejazd pojazdów powyżej 2,5 t drogami gminnymi - 
- Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - 
- Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla budowy zjazdu - 
- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - 

REFERAT SPORTU I PROMOCJI

- Wniosek o wynajęcie hali sportowej - 

BIURO PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  
- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - organizacja przyjęć -  
- Wniosek na wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych -  
- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych -  
- Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego -  
- Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  
- Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów -  
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty -  

  • Imprezy masowe i sportowo - rekreacyjne

- Wniosek na przeprowadzenie imprezy masowej -  
- Zgłoszenie imprezy sportowo - rekreacyjnej -  
- Zgoda właściciela obiektu -  

  • Zgromadzenia publiczne

- Zawiadomienie o zgromadzeniu -  
- Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia -  

 

Wersja do wydruku