Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Wójt Gminy 


   mgr Artur Beniowski - Wójt Gminy Bestwina   

tel. (32) 215 77 00

adres e-mail:  wojt@bestwina.pl

Przyjmowanie stron po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie :

poniedziałek   :    13.00 - 16.30
czwartek        :    8.00 - 10.00Zadania i kompetencje :

 1. Wójt Gminy jest organem Gminy (art. 11a ustawy o samorządzie gminnym).
 2. Wójt Gminy jest organem wykonawczym (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 3. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa.
 4. Do zadań Wójta należy w szczególności:
  - przygotowanie projektów uchwał Rady,
  - określanie sposobu wykonywania uchwał,
  - gospodarowanie mieniem komunalnym,
  - wykonywanie budżetu,
  - zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym).
 5. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).
 6. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym).
 7. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 8. Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
 9. Wójt Gminy składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 10. Wójt Gminy udziela pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania (art. 47 ustawy o samorządzie gminnym).
 11. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu gminy (art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 12. Wójt Gminy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
 13. Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
  - zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
  - emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
  - dokonywania wydatków budżetowych,
  - zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
  - dysponowania rezerwami budżetu gminy.
  (art. 60 ustawy o samorządzie gminnym).
 14. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy (art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).

 

Wersja do wydruku