Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

KROK I - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 20 MARCA 2017 R. !!!

KROK II - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt planu w trakcie uzgodnień i opiniowania.

KROK III - Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

II wyłożenie projektu miejscowego planu w zakresie wprowadzonych zmian

III wyłożenie projektu miejscowego planu w zakresie wprowadzonych zmian

KROK IV - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego